Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Informace o pravidlech soutěží
a jejich změnách pro rok 2015

Článek vydán 02. 03. 2015 - Stanovy a pravidla - zhlédnutí: 14777

V sobotu 7. února 2015 proběhl za účasti 105 sportovců v Olomouci předsoutěžní seminář, týž den dopoledne proběhlo na stejném místě jednání Komise rozhodčích Svazu kulturistiky a fitness České republiky, kde byly projednány změny v pravidlech, které budou platné již pro letošní jarní sezónu. Účastníci semináře byli se změnami seznámeni ještě týž den. Níže k těmto změnám najdete podrobnosti.

Změna 1: Kategorie klasické kulturistiky juniorů a mužů + fitness mužů

V disciplínách klasické kulturistiky juniorů, klasické kulturistiky mužů a fitness mužů se doposud česká pravidla o vztahu výšky a váhy závodníků lišila s pravidly mezinárodními. To mohlo způsobovat některým českým závodníkům zbytečné komplikace na mezinárodních závodech, pokud na nich startovali v návaznosti na soutěže české. Proto se nově česká pravidla dávají do souladu s mezinárodními, a to takto:

 • klasická kulturistika juniorů - závodníci do 168 cm nesmí překročit tělesnou hmotnost, která se rovná tělesné výšce minus 100 cm, závodníci do 171 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 1 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm, závodníci do 175 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 2 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm, závodníci do 180 cm o více než 3 kg, závodníci do 190 cm o více než 4 kg, závodníci do 198 cm o více než 4,5 kg a závodníci nad 198 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 5 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm (např. výška 172 cm = maximálně 74 kg, výška 185 cm = maximálně 89 kg atd.)

 • klasická kulturistika mužů (včetně masters) - závodníci do 168 cm nesmí překročit tělesnou hmotnost, která se rovná tělesné výšce minus 100 cm, závodníci do 171 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 2 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm, závodníci do 175 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 4 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm, závodníci do 180 cm o více než 6 kg, závodníci do 190 cm o více než 8 kg, závodníci do 198 cm o více než 9 kg a závodníci nad 198 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 10 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm (např. výška 172 cm = maximálně 76 kg, výška 185 cm = maximálně 93 kg atd.)

 • fitness mužů - závodníci do 170 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 1 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm, závodníci do 175 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 2 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm, závodníci do 180 cm o více než 3 kg, závodníci do 190 cm o více než 4 kg, závodníci do 198 cm o více než 4,5 kg a závodníci nad 198 cm nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 5 kg nad svou tělesnou výšku minus 100 cm (např. výška 172 cm = maximálně 74 kg, výška 185 cm = maximálně 89 kg atd.)

Změna 2: Účast zahraničních závodníků na mistrovských soutěžích

Účast na mistrovských soutěžích v České republice byla doposud omezena tímto pravidlem:

 • Startovat mohou občané České republiky, občané Evropské unie a cizinci mimo EU mající povolení k trvalému pobytu v EU.

Nově však budou moci na mistrovských soutěžích startovat kromě občanů České republiky i všichni zahraniční závodníci, kteří se stanou členy Svazu kulturistiky a fitness České republiky (k udělení členství budou muset mít souhlas národní federace země, jejíž občanství mají). Toto pravidlo zjednoduší administrativu všem zahraničním sportovcům, kteří dlouhodobě žijí v České republice, chtějí se účastnit soutěží a přitom dosud nemají povolení k trvalému pobytu, popř. jsou ze zemí mimo Evropskou unii.

Změna 3: Nové výškové kategorie physique mužů

V dosavadní verzi pravidel byly uvedeny tyto výškové kategorie physique mužů:

 • physique mužů (juniorů) do 178 cm a nad 178 cm

Vzhledem k velmi vysokému zájmu sportovců o start v této kategorii se nově přidává do oficiálního znění pravidel kategorie další:

 • physique mužů (juniorů) do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm

Vždy však platí, že je nutné sledovat propozice konkrétní soutěže, kde jsou jednotlivé vypsané kategorie přesně uvedeny, stejně tak jsou v propozicích uvedeny možnosti jejich změn.

Změna 4: Nové výškové kategorie bikiny fitness

V dosavadní verzi pravidel byly uvedeny tyto výškové kategorie bikiny fitness:

 • bikiny fitness do 158 cm, do 163 cm, do 168 cm a nad 168 cm

S ohledem na dosavadní realitu soutěží, kde bylo naprosté minimum závodnic do 158 cm (na jarním mistrovství republiky jedna jediná), i celkové reálné výškové rozdělení závodnic se tyto kategorie upravují takto:

 • bikiny fitness do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm

Vždy však platí, že je nutné sledovat propozice konkrétní soutěže, kde jsou jednotlivé vypsané kategorie přesně uvedeny, stejně tak jsou v propozicích uvedeny možnosti jejich změn.

Mimochodem, pro podzimní kondiční soutěže se uvažuje o zařazení kategorie bikiny fitness masters, a to s ohledem na zvyšující se zájem samotných závodnic o vypsání této kategorie.

Změna 5: Nové povinné postoje ve physique mužů

I přesto, že v dosavadních pravidlech byly povinné postoje physique mužů popsány, na soutěžích docházelo k situacím, kdy si závodníci vykládali provedení postojů značně odlišně, kvůli čemuž bylo znesnadněno jejich vzájemné porovnávání. Na následujícím obrázku najdete popis všech čtyř povinných postojů, jejichž provedení bude rozhodčími striktně vyžadováno.

Prosíme, věnujte pozornost všem detailům, v případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat sekretariát svazu. Zároveň platí, že hlavní rozhodčí bude před nástupem na pódium závodníky o správném provedení postojů opětovně informovat. V případě chybného pózování pak bude závodníky přímo na pódiu upozorňovat, nicméně obecně platí, že chybné pózování může vést k horšímu hodnocení v soutěži. Proto je nezbytné nacvičení pózování nepodceňovat. Jak již bylo zmíněno, povinné postoje slouží k usnadnění vzájemného porovnávání a tedy ke korektnímu a maximálně objektivnímu hodnocení.

Semifinálové kolo physique mužů bude probíhat nadále následovně:

 • rozhodčí přivede všechny závodníky najednou na pódium (tzn. závodníci nenastupují postupně po jednom),

 • následuje porovnávání závodníků ve výše uvedených pózách podle požadavků rozhodčích (v případě většího počtu závodníků jsou nejprve vyzvány k provedení povinných postojů jednotlivé pětice závodníků v pořadí dle startovních čísel, teprve poté jsou vyvoláváni závodníci tak, jak je vyžadují rozhodčí, tzn. v prvním z těchto následných vyvolávání zpravidla závodníci nejlepší atd.).

Finálové kolo bude probíhat následovně:

 • závodníci přicházejí jednotlivě na pódium na doprovodnou hudbu a volně pózují, poté se postaví do zadní části pódia a čekají, až se k nim zařadí závodníci zbývající,

 • následuje porovnávání závodníků ve výše uvedených povinných pózách.

Změna 6: Nové povinné postoje v bikiny fitness

V soutěžní disciplíně bikiny fitness dosud nebyly jasně definovány povinné postoje. Na pódiu tak bylo z pohledu rozhodčích velmi komplikované porovnat závodnice, kdy každá při přímém porovnávání zaujímala jiný postoj (např. jedna závodnice stála čelem, jiná byla vytočená apod.). Z tohoto důvodu, tzn. pro docílení větší objektivnosti porovnávání a tedy i dosažení objektivnějších výsledků, se zavádějí nové povinné postoje, které najdete na následujícím obrázku.

I zde platí, že hlavní rozhodčí bude před nástupem na pódium závodnice o správném provedení postojů opětovně informovat. V případě chybného pózování pak bude závodnice přímo na pódiu upozorňovat, nicméně obecně platí, že chybné pózování může vést k horšímu hodnocení v soutěži. Proto je nezbytné nacvičení pózování nepodceňovat.

Semifinálové kolo bikiny fitness bude probíhat nadále následovně:

 • rozhodčí přivede všechny závodnice najednou na pódium (tzn. v semifinále není T-walking),

 • následuje porovnávání závodnic ve výše uvedených pózách podle požadavků rozhodčích (v případě většího počtu závodnic jsou nejprve vyzvány k provedení povinných postojů jednotlivé pětice závodnic v pořadí dle startovních čísel, teprve poté jsou vyvolávány závodnice tak, jak je vyžadují rozhodčí, tzn. v prvním z těchto následných vyvolávání zpravidla závodnice nejlepší atd.).

Finálové kolo bude probíhat následovně:

 • závodnice přicházejí jednotlivě na pódium na doprovodnou hudbu a volně pózují (klasický T-walking), poté se postaví do zadní části pódia a čekají, až se k nim zařadí závodnice zbývající,

 • následuje porovnávání závodnic ve výše uvedených povinných pózách.

Změna 7: Zavedení mezinárodního stylu rozhodování

Na vybraných jarních soutěžích bude poprvé zaveden nový styl rozhodování na soutěžích, který se již praktikuje na vrcholných soutěžích mezinárodních. Doposud na soutěžích rozhodovalo vždy 5 (popř. 7) rozhodčích, hlavní rozhodčí pak stál se závodníky na pódiu a řídil je. Nově však bude moci hlavní rozhodčí sedět v panelu uprostřed mezi hodnotícími rozhodčími a odsud bude řídit závodníky na pódiu. Na něm bude přítomen další, tzv. pódiový rozhodčí. Tento styl hodnocení na mezinárodní úrovni dlouhodobě usnadňuje práci hodnotícím rozhodčím a vede k maximálně objektivnímu hodnocení. Pro závodníky se pro jejich pózování, porovnávání, vystupování apod. nic nemění. Změna se týká pouze rozhodčích, kteří byli o tomto mezinárodním standardu informováni již na minulých seminářích rozhodčích a podrobně s ním budou seznámeni na semináři rozhodčích na konci března.

Informace pro závodnice bikiny fitness

Všech výše uvedených sedm bodů jsou změny v dosavadních pravidlech. Následující informace pro závodnice bikiny fitness vycházejí z pravidel, která byla již platná doposud, ale ve kterých docházelo k častým nejasnostem. Jedná se o možnosti střihů plavek a typů bot.

I přesto, že v pravidlech je uvedeno „…vnější okraj plavek musí zakrývat minimálně polovinu hýžďových svalů…“, na soutěžích docházelo k situacím, kdy některé závodnice toto pravidlo výrazně nedodržovaly. Při prezentaci před soutěží několikrát docházelo k situacím, kdy závodnice nemohla být kvůli špatným plavkám zapsána k soutěži (musela shánět plavky jiné, což je samozřejmě pro všechny zainteresované velmi výrazná komplikace). V některých hraničních situacích pak rozhodčí „přimhouřili oko“ a závodnici s plavkami, které byly na hraně pravidel, k soutěži připustili.

Tento trend by ale zanedlouho mohl vést k extrémům, které jsou k vidění na některých jiných soutěžích (viz fotografie vpravo) a je potřebné jej zastavit. Proto budou rozhodčí pro dodržování pravidel vztažených k plavkám nyní nekompromisní a striktní. Prosíme tedy závodnice, aby tento fakt nepodceňovaly, bylo by velmi nepříjemné, kdyby jejich soutěžní příprava pouze a jen kvůli nevhodným plavkám přišla nazmar.

Stejnou pečlivost přikládejte, prosíme, volbě vhodných bot, které musí být (ani zde není změna v porovnání s minulostí) na maximálně 1 cm vysoké platformě a maximálně 13 cm vysokém podpatku. Zde je vhodné zmínit, že 1 cm neznamená 1,5 cm, spíše je lepší mít platformu nižší (např. 0,8 cm) a mít tak jistotu, že kontrolou na prezentaci i před nástupem na pódium tyto boty bez problémů projdou.

Pózování v kulturistice mužů na mezinárodních soutěžích

Následující změna neplatí pro soutěže v České republice. Od letošního roku budou na některých mezinárodních soutěžích zavedeny drobné změny v povinných postojích v kulturistice mužů, kde vývojem docházelo k individuálním odlišnostem. Fotografie povinných postojů tak, jak budou na mezinárodních soutěžích nově vyžadovány, vidíte níže. Originální anglický popis najdete zde: mezinarodni-zmeny.pdf. Reprezentanti, kteří se chystají na soutěže mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, byli a také budou o změnách informováni na reprezentačních srazech, všichni ostatní závodníci, kteří se chystají na mezinárodní soutěže, by se měli vždy předem informovat, zda na té či oné konkrétní soutěži již bude nové pózování vyžadováno (v tuto chvíli je např. jisté, že se změna bude týkat i pohárové soutěže Loaded Cup v Dánsku). V případě, že se změna na mezinárodních soutěžích osvědčí, bude zavedena i pro soutěže v České republice.

Plná verze pravidel

Výše uvedené změny v pravidlech budou během několika dní zapracovány do kompletní verze Pravidel a soutěžního řádu a zveřejněny na www.skfcr.cz/pravidla. I přesto, že kompletní pravidla mají cca 41 stránek, jednotlivá pravidla ke konkrétním soutěžním disciplínám jsou podstatně kratší - prosíme všechny závodnice a závodníky, aby se s nimi seznámili.

Nejste si jistí? Zeptejte se!

Nezapomeňte, že vždy a za všech okolností platí, že budete-li mít jakoukoliv nejasnost vztaženou k pravidlům, a to ať už těm dosavadním, nebo těm novým, je vždy nejlepší se na ni zeptat s předstihem a získat včas odpověď, než vše řešit až na soutěži - v den, který je pro závodníky tolik důležitý a ve který jsou další starosti zcela zbytečné a velmi nepříjemné. Budete-li tedy mít jakékoliv otázky, můžete nás kdykoliv kontaktovat. Potřebné e-maily i telefonní čísla najdete zde.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2023 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty