Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Studium trenérů I. třídy na FTVS UK
- informace o 1. ročníku 2015/2016

Článek vydán 28. 05. 2015 - Informace svazu - zhlédnutí: 8455

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK) opět připravují otevření prvního ročníku Trenérské školy, a to pro školní rok 2015/2016. V témže školním roce bude samozřejmě pokračovat v současnosti probíhající první ročník, a to druhým (a závěrečným) rokem studia.

Trenérská škola pořádaná SKFČR a FTVS UK umožňuje získání nejvyššího trenérského vzdělání v našem sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá absolvent osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích včetně vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Na základě těchto dokumentů je vydán i průkaz nejvyššího trenérského vzdělání (trenér kulturistiky a fitness I. třídy). Absolventi současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu Provozování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti studované specializace.


Zajímavý článek: Jiří Schäfer a Bohuslav Mládek získali diplomy trenérů I. třídy


Systém trenérských vzdělávání byl v minulosti rozdělen do tří úrovní. Nejnižší tvořila školení pro trenéry III. třídy (zpravidla jedno či dvouvíkendové kurzy), vyšší školení pro trenéry II. třídy (většinou 5 po sobě následujících prodloužených víkendů) a nejvyšší vzdělání pro trenéry I. třídy (dvouleté studium). Školení trenérů III. třídy nejsou v současnosti již realizována, školení trenérů II. třídy provádí řada komerčních subjektů (nutno dodat, že za značně odlišné úrovně vyžadovaných znalostí), studium pro trenéry I. třídy je pouze v kompetenci FTVS UK a příslušného národního svazu v daném sportovním odvětví, pro naše sporty tedy Svazu kulturistiky a fitness České republiky.

Podmínky studia

Nutnou podmínkou studia je ukončené středoškolské vzdělání (maturita), také pak ukončené vzdělání trenéra II. třídy na některé z komerčních institucí (např. Fitness Institut Tonus PaedDr. Petra Tlapáka, CSc., Fitness akademie Ronnie.cz atd.). Nezbytnou podmínkou je včasné podání přihlášky a uhrazení finanční zálohy školného (viz níže).

Rozsah a průběh studia

Studium je dvouleté, v každém školním roce se skládá z celkem 80 hodin teoretických základů (přednášejí odborníci z FTVS UK) a ze 120 hodin specializace (přednášejí odborníci zajištění SKFČR). V průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky nebo zápočty, závěrem studia je úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před zkušební komisí a obhajoba závěrečné práce.

V rámci výuky specializace přednášeli ve školním roce 2014/2015 následující lektoři:

  • PhDr. Miroslav Petr, PhD., Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., Ing. Ivan Mach, CSc., Mgr. Petr Jebas, PhDr. Petr Šťastný, PhD., Bc. Jitka Bejdáková, Mgr. Simona Roupcová, Ing. Aleš Máslo, Ing. Gabriel Pál, PhD., PaedDr. Květa Prajerová, CSc., MUDr. Jozef Martinča, Jiří Hybner, JUDr. Michal Frabša, MUDr. Jiří Hrabák, Ing. Jiří Brejcha a Vladimíra Hrabáková, DiS.

  • Tomáš Bureš, Petr Weinlich, Vjačeslav Vinogradov, Pavel Provázek, Ing. Lukáš Roubík, Ing. Martin Jebas a Jana Stöckelová

Podobný lektorský sbor bude přednášet i pro 1. ročník školního roku 2015/2016.

Pro podrobnosti o tématech výuky můžete nahlédnout do podkladových materiálů pro v současnosti probíhající 1. i 2. ročník - viz tento článek.

Rozvrh studia

Teoretická část kurzu probíhá ve víkendových konzultacích, a to zpravidla od pátku do soboty. Praktická část (tzv. specializace) bude zajišťována víkendově (resp. zpravidla od pátečního odpoledne do neděle; celkem 7 víkendů). Přesný rozvrh bude upřesněn až před začátkem studijního semestru. Výuka bude probíhat převážně v budově FTVS UK (José Martího 31, Praha 6), a to od října do června daného roku.

Finanční podmínky

Výše školného se odvíjí od skutečných nákladů na výuku rozpočtenou pro optimální počet studentů ve studijním programu. Pro 1. ročník (školní rok 2015/2016) je školné určeno stejně jako v minulosti ve výši 25.000 Kč, pro navazující 2. ročník (školní rok 2016/2017) ve výši 20.000 Kč. Školné je splatné v plné výši buď najednou před začátkem školního roku (vždy do konce srpna), nebo je po dohodě možné ve stejném termínu uhradit pouze zálohu (ve výši 11.000 Kč) a zbývající část uhradit v předem domluvených splátkách v průběhu školního roku.

Vedle základního poplatku si student hradí případné náklady na cestování (výuka probíhá v Praze, převážně v budově FTVS UK), ubytování (je možné zajistit za studentské ceny v místě výuky) a případně i na doporučenou studijní literaturu.

Po zapsání do ročníku (absolvování zápisu na FTVS UK) je školné nevratné, v případě potřeby lze ale ročník (po podání žádosti a jejím schválení) přerušit a pokračovat studiem v následujícím školním roce.

Přihlášky

Termíny pro podání přihlášek jsou následující:

  • podání písemné přihlášky – do 31. 7. 2015 (ve výjimečných případech lze později)
  • úhrada školného (nebo po dohodě zálohy) – do 31. 8. 2015

Závaznou přihlášku je možné stáhnout z webových stránek SKFČR (na této stránce), vyplněná a podepsaná musí být do 31. 7. 2015 odeslána doporučeně poštou na adresu sekretariátu SKFČR, a to společně s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a s úředně ověřenou kopií o získání druhé nejvyšší trenérské kvalifikace (osvědčení o úspěšném zakončení některého z komerčních kurzů; ve výjimečných případech lze dodat později). Platba školného (nebo zálohy) probíhá až následně na základě svazem kulturistiky vystavené faktury.

Počty studentů

Do prvního ročníku ve školním roce 2012/2013 se zapsalo celkem 13 studentů, do prvního ročníku ve školním roce 2013/2014 se zapsalo 10 studentů, do prvního ročníku ve školním roce 2014/2015 se zapsalo 15 studentů. Pro školní rok 2015/2016 je zapsáno (údaj k 7. září 2015) celkem 23 studentů.

Závěrem

Studium na FTVS v rámci Trenérské školy absolvovala v minulosti celá řada špičkových sportovců i trenérů. Toto prestižní studium klade na studenty nemalé nároky, na druhou stranu získaná kvalifikace je tím nejvyšším trenérským vzděláním v oboru kulturistiky a fitness a zajistí úspěšným absolventům značný náskok na poli možného uplatnění v našem oboru.

Výše uvedené odstavce obsahují o Trenérské škole základní informace, další budeme postupně doplňovat. Řadu důležitých informací najdete ve starších článcích vztažených k probíhajícím ročníkům v sekci Trenéři.

V případě, že byste k Trenérské škole měli jakékoliv otázky, můžete kontaktovat sekretariát SKFČR.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty