Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Studium trenérů I. třídy na FTVS UK
- informace o 1. ročníku 2017/2018

Článek vydán 16. 06. 2017 - Trenéři - zhlédnutí: 14371

Stejně jako v uplynulých letech i pro nadcházející školní rok 2017/2018 připravují Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK) otevření prvního ročníku Trenérské školy I. třídy. V témže školním roce bude samozřejmě pokračovat v současnosti probíhající první ročník, a to druhým (a závěrečným) rokem studia.

Uzávěrka přihlášek bude 31. července 2017.

Trenérská škola pořádaná SKFČR a FTVS UK umožňuje získání nejvyššího trenérského vzdělání v našem sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá absolvent osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích včetně vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Na základě těchto dokumentů je vydán i diplom nejvyššího trenérského vzdělání (trenér kulturistiky a fitness I. třídy).

Systém trenérských vzdělávání byl v minulosti rozdělen do tří úrovní. Nejnižší tvořila školení pro trenéry III. třídy (zpravidla jedno či dvouvíkendové kurzy), vyšší školení pro trenéry II. třídy (většinou 5 po sobě následujících prodloužených víkendů) a nejvyšší vzdělání pro trenéry I. třídy (dvouleté studium). Školení trenérů III. třídy nejsou v současnosti již realizována, školení trenérů II. třídy provádí řada komerčních subjektů (nutno dodat, že za značně odlišné úrovně vyžadovaných znalostí), studium pro trenéry I. třídy je pouze v kompetenci FTVS UK a příslušného národního svazu v daném sportovním odvětví, pro naše sporty tedy Svazu kulturistiky a fitness České republiky.

Podmínky studia

Nutnou podmínkou studia je ukončené středoškolské vzdělání (maturita), také pak ukončené vzdělání trenéra II. třídy na některé z komerčních institucí (např. Fitness Institut Tonus PaedDr. Petra Tlapáka, CSc., Trenérská škola Petra Stacha, Fitness akademie Ronnie.cz atd.). Nezbytnou podmínkou je včasné podání přihlášky a uhrazení finanční zálohy školného (viz níže).

Rozsah a průběh studia

Studium je dvouleté, v každém školním roce se skládá z celkem 80 hodin teoretických základů (přednášejí odborníci z FTVS UK) a ze 120 hodin specializace (přednášejí odborníci zajištění SKFČR). V průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky nebo zápočty, závěrem studia je úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před zkušební komisí a obhajoba závěrečné práce.

V rámci výuky specializace přednášeli ve školním roce 2016/2017 následující lektoři: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., MUDr. Jozef Martinča, JUDr. Michal Frabša, MUDr. Jiří Hrabák, PhDr. Petr Šťastný, PhD., PhDr. Miroslav Petr, PhD., PhDr. Michal Klapač, PhDr. Milan Korbel, PaedDr. Květa Prajerová, CSc., Ing. Ivan Mach, CSc., Ing. Martin Jebas, Ing. Jiří Brejcha, Ing. Petr Cieluch, Ing. Lukáš Roubík, Mgr. Kamila Bulířová, Mgr. Simona Roupcová, Mgr. Petr Jebas, Bc. Jiří Vítek, Bc. Jitka Bejdáková, Vladimíra Hrabáková, DiS., Vjačeslav Vinogradov, Jiří Hybner, Pavel Provázek, Zbyněk Ceradský, Ing. Michal Kulštejn a Bc. Michal Richter.

Podobný lektorský sbor bude přednášet i pro 1. ročník školního roku 2017/2018.

Pro podrobnosti o tématech výuky můžete nahlédnout do podkladových materiálů pro uplynulé ročníky:

Rozvrh studia

Teoretická část kurzu probíhá ve víkendových konzultacích, a to zpravidla od pátku do soboty. Praktická část (tzv. specializace) bude zajišťována víkendově (resp. zpravidla od pátečního odpoledne do neděle; celkem 7 víkendů). Přesný rozvrh bude upřesněn až před začátkem studijního semestru a poté dále průběžně. Výuka bude probíhat převážně v budově FTVS UK (José Martího 31, Praha 6), a to od října do června daného roku.

Finanční podmínky

Výše školného se odvíjí od skutečných nákladů na výuku rozpočtenou pro optimální počet studentů ve studijním programu. Pro 1. ročník (školní rok 2017/2018) je školné určeno stejně jako v minulosti ve výši 25.000 Kč, pro navazující 2. ročník (školní rok 2018/2019) ve výši 20.000 Kč. Školné je splatné v plné výši buď najednou před začátkem školního roku (vždy do konce srpna), nebo je po dohodě možné ve stejném termínu uhradit pouze zálohu (ve výši 11.000 Kč) a zbývající část uhradit v předem domluvených splátkách v průběhu školního roku.

Vedle základního poplatku si student hradí případné náklady na cestování (výuka probíhá v Praze, převážně v budově FTVS UK), ubytování (je možné zajistit za studentské ceny v místě výuky) a případně i na doporučenou studijní literaturu.

Po zapsání do ročníku (absolvování zápisu na FTVS UK) je školné nevratné, v případě potřeby lze ale ročník (po podání žádosti a jejím schválení) přerušit a pokračovat studiem v následujícím školním roce.

Přihlášky

Termíny pro podání přihlášek jsou následující:

  • podání písemné přihlášky – do 31. 7. 2017 (ve výjimečných případech i později)
  • úhrada školného (nebo po dohodě zálohy) – do 31. 7. 2017

Závaznou přihlášku je možné stáhnout z webových stránek SKFČR (na této stránce), vyplněná a podepsaná musí být do 31. 7. 2017 odeslána doporučeně poštou na adresu sekretariátu SKFČR, a to společně s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a s úředně ověřenou kopií o získání druhé nejvyšší trenérské kvalifikace (osvědčení o úspěšném zakončení některého z komerčních kurzů - ve výjimečných případech lze doložit i později). Platba školného (nebo zálohy) probíhá až následně na základě svazem kulturistiky vystavené faktury.

Počty studentů

V aktuálním prvním ročníku (2016/2017) je zapsáno 30 studentů, v aktuálním druhém ročníku je studentů 12.

Závěrem

Studium na FTVS v rámci Trenérské školy absolvovala v minulosti celá řada špičkových sportovců i trenérů (absolventy z posledních let najdete zde). Toto prestižní studium klade na studenty nemalé nároky, na druhou stranu získaná kvalifikace je tím nejvyšším trenérským vzděláním v oboru kulturistiky a fitness a zajistí úspěšným absolventům značný náskok na poli možného uplatnění v našem oboru.

Výše uvedené odstavce obsahují o Trenérské škole základní informace, další budeme postupně doplňovat. Řadu důležitých informací najdete ve starších článcích vztažených k probíhajícím ročníkům v sekci Trenéři.

V případě, že byste k Trenérské škole měli jakékoliv otázky, můžete kontaktovat sekretariát SKFČR.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty