Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Otázky a odpovědi
k Valné hromadě a volbám

Článek vydán 07. 03. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 4212


Doplněno (7. března 2018): Doplnění uvedena modře.


Co je Valná hromada SKFČR?

Valná hromada je setkání zástupců jendotlivých oddílů, na kterém se rozhoduje o klíčových záležitostech SKFČR pro další období. Zastupovat oddíl může jeho předseda nebo jím pověřená osoba, která se prokáže platným delegačním lístkem a případně i plnou mocí (ke stažení zde). Každý oddíl může zastupovat nejvýše jeden delegát, teoreticky se tak může Valné hromady zúčastnit 481 lidí, neboť v okamžiku psaní tohoto článku má SKFČR právě 481 oddílů (toto číslo bude v den konání Valné hromady určitě mírně odlišné, neboť průběžně dochází ke vzniku oddílů nových i zániku některých existujících).

Mohou se Valné hromady zúčastnit i závodníci?

Jak bylo zmíněno, na Valné hromadě jsou přítomni jako delegáti zástupci oddílů, tzn. bez ohledu na to, zda-li se jedná o závodníka, trenéra či jakoukoliv jinou osobu, dostane-li písemné pověření od oprávněného zástupce oddílu, může se Valné hromady zúčastnit a rozhodovat tak o směřování svazu kulturistiky. Chcete-li se tedy Valné hromady zúčastnit jako delegáti, je dobré kontaktovat zpravidla předsedu svého oddílu a domluvit se s ním, zda-li můžete Váš oddíl zastupovat právě Vy (a pokud ano, vyřídit si písemné pověření). Chcete-li se Valné hromady zúčastnit jen jako hosté, je nutné si zajistit předem písemnou pozvánku (v daném případě kontaktujte sekretariát SKFČR).

Zmíněný delegační list či plná moc musí být úředně ověřeny?

Ne, nicméně údaje na nich musí přesně odpovídat údajům v evidenci SKFČR, v případě rozporů nemusí být takové podklady uznány. Též je dobré zmínit, že předložený delegační list a plná moc by měly být originály, tzn. ne například e-mailem zaslané oskenované kopie (takové podklady zpravidla nebudou uznány, resp. mohou být v rámci prezentace s ohledem na nutnost ověřování důvodem značných zdržení).

V čem je důležitá letošní Valná hromada?

Letošní Valná hromada je volební, tzn. bude se na ní volit nejužší vedení SKFČR (předseda a pětičlenný Výkonný výbor), dále pak předseda a členové Disciplinární komise a členové Revizní komise. Bez nadsázky se tak rozhoduje o dalším směřování kulturistiky a fitness na další čtyřleté období, jedná se tedy o velmi zásadní a důležitou událost.

Kdo může kandidovat a jak se může přihlásit?

Podle znění Volebního řádu může kandidáty navrhnout jakýkoliv delegát či člen Výkonného výboru SKFČR a to tak, že doručí písemný návrh obsahující všechny náležitosti popsané ve Volebním řádu (ke stažení zde) nejpozději tři dny před konáním řádné Valné hromady na adresu sídla SKFČR. V případě, že by byl počet kandidátů na některou z funkcí nižší než je počet obsazovaných míst, bylo by možné návrhy kandidátů podávat i dodatečně přímo na zasedání Valné hromady (doplněno: seznam kandidátů najdete zde).

Je známo, kdo z dosavadního vedení SKFČR již nebude kandidovat?

Svůj záměr nekandidovat oznámil Martin Jebas (na minulé volební Valné hromadě zvolen předsedou SKFČR) a také Vjačeslav Vinogradov (na minulé Valné hromadě zvolen členem Výkonného výboru, v posledním roce SKFČR vedl). O svých důvodech se krátce zmínili v tomto článku, obsáhlejší vyjádření zazní v rozhovorech se všemi pěti členy současného vedení SKFČR, které začnou být budou publikovány v průběhu následujících dní.

Proč jsou uvedeny v kalendáři akcí Valné hromady dvě?

S ohledem na znění Stanov SKFČR a především zákonů v době jejich posledních změn je Valná hromada SKFČR usnášeníschopná, pokud je přítomna polovina členů, což znamená 241 a více delegátů (číslo platné v době psaní tohoto článku). Takový počet zástupců se však na Valných hromadách SKFČR nikdy nesešel, na poslední volební Valné hromadě bylo přítomno 114 delegátů. Je tedy velmi pravděpodobné, že řádná Valná hromada naplánovaná na sobotu 24. února v Praze neproběhne, resp. bude krátce po začátku ukončena. Během následujících dní pak bude vypsán termín náhradní Valné hromady, která musí mít totožný program jednání a která bude usnášeníschopná dle znění Stanov při jakémkoliv počtu přítomných delegátů. Až tato Valná hromada tak pravděpodobně zvolí nové vedení SKFČR. Její předběžně uvažovaný termín konání je v pátek 30. března (den pracovního volna) a místem konání bude buď Praha nebo nedaleké Čelákovice (zmíněné se skutečně potvrdilo, Valná hromada 24. února neproběhla a volby tedy proběhnou v pátek 30. března).

Může se stát, že nikdo nebude zvolen?

Teoreticky ano a to buď v případě, že na danou pozici nebude dostatek kandidátů a nebo v případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů ani v prvním ani ve druhém kole volby. Oba zmíněné případy jsou ale velmi nepravděpodobné.

Budou se na Valné hromadě projednávat i jiné záležitosti?

Program jednání je dán pozvánkou a nelze jej na základě platné judikatury měnit a to ani na první, ani na případné náhradní druhé Valné hromadě. V programu Valné hromady (naleznete zde) jsou obsaženy body vztahující se výhradně k volbám.

Kdy budou známé výsledky Valné hromady?

Výsledky voleb budou oznámeny hned na zasedání Valné hromady, zveřejněny na webových stránkách SKFČR budou ješte týž den večer a to – jak bylo zmíněno výše – pravděpodobně v den termínu konání náhradní Valné hromady 30. března 2018.

Mohou změny ve vedení ovlivnit konání letošních jarních soutěží?

Ne, všechny přípravné práce k jarním soutěžím probíhají nezávisle na konání Valné hromady, tzn. bez ohledu na její výsledky proběhnou všechny jarní soutěže v termínech a místech, jak je uvedeno v kalendáři soutěží. Nicméně je samozřejmé, že další vývoj pro celé čtyřleté volební bude v rukách nově zvoleného vedení SKFČR a může být podobný tomu dosavadnímu, může být ale samozřejmě i odlišný.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty