Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. www.extrifit.cz
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Nabídka školení kvalifikace
trenér I. třídy kulturistiky

Článek vydán 01. 04. 2008 - Informace svazu - zhlédnutí: 3709

Vážení sportovní přátelé,

fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FTVS) připravuje ve školním roce 2008/2009 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení.

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant vysvědčení a osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Na základě požadavku na příslušný sportovní svaz či občanské sdružení mu bude vystaveno osvědčení nejvyššího trenérského vzdělání, která ho opravňuje požádat živnostenský úřad o povolení živnosti.

FTVS stanovuje pro přijetí tyto podmínky:

  • ukončené středoškolské vzdělání – m a t u r i t a (doložit not. ověřený doklad nebo not. opis )
  • druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví (licence B, II. tř.)
  • ve zcela výjimečných případech může svaz či občanské sdružení požádat děkana o poskytnutí výjimky o prominutí maturity. V tomto případě, v souladu s živnostenským zákonem, musí posluchač, jemuž byla poskytnuta výjimka, absolvovat všeobecně vzdělávací kurz v rozsahu 50 hodin (matematika, fyzika, biologie a chemie). Kurz se koná vždy ve dvou konzultacích (pátek, sobota) v měsíci září – říjen. Cena: 1 500.- Kč.

O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje sportovní svaz či občanské sdružení podle svých vlastních kriterií, zvyklostí a možností a je garantem výběrového řízení.

Ekonomické podmínky:

Školné je stanoveno ve výši 8 700 Kč za každý školní rok. Je v přímé pravomoci příslušného sportovního svazu či občanského sdružení, zda přispěje posluchači na studium a jaká kriteria si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). Posluchač studuje na své náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před zahájením l. a ll. ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a veškeré náklady na kurz specializace.

Z ekonomického hlediska s ohledem na náklady za specializaci je nutno, aby minimální počet posluchačů z jednoho sportovního odvětví byl alespoň 8 osob.

V případě menšího počtu posluchačů je nutné, aby celá problematika úhrady specializace a kurzu byla dohodnuta před otevřením oboru na Centru CŽV a služeb FTVS UK spolu se zástupci sportovního svazu (občanského sdružení).

Přihlášky zasílejte na adresu:

František Porteš, Erbenova 2130/ 7
787 01 Šumperk

Žádám zájemce, aby v přihlášce bylo uvedeno: celé jméno, datum narození, platná adresa a informaci o výše uvedených podmínkách (ukončené středoškolské vzdělání a druhá nejvyšší trenérská kvalifikace).

Termín uzávěrky přihlášek: 15. dubna 2008 – prosím o dodržení termínu

Po tomto datu bude nutno dohodnout veškeré formy spolupráce, včetně finančního krytí při menším počtu studentů, mezi oběma zainteresovanými stranami. Toto vše pak bude stvrzeno sportovními svazy (občanským sdružením) a FTVS dokumentem Dohoda o spolupráci.

S pozdravem František PORTEŠ, předseda TMK SKFČR, o.s.

Generální partner

Vyhledávání

 
© 2018 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty