Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Studium trenérů I. třídy na FTVS UK
- informace o 1. ročníku 2012/2013 (1.)

Článek vydán 23. 06. 2012 - Trenéři - zhlédnutí: 6253

Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK) připravují od školního roku 2012/2013 další běh Trenérské školy. Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v našem sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá absolvent osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích včetně vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Na základě těchto dokumentů je vydán i průkaz nejvyššího trenérského vzdělání (trenér kulturistiky a fitness I. třídy). Absolventi současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu Provozování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti studované specializace.

Systém trenérských vzdělávání byl v minulosti rozdělen do tří úrovní. Nejnižší tvořila školení pro trenéry III. třídy (zpravidla jedno či dvouvíkendové kurzy), vyšší školení pro trenéry II. třídy (většinou 5 po sobě následujících prodloužených víkendů) a nejvyšší vzdělání pro trenéry I. třídy (dvouleté studium). Školení trenérů III. třídy nejsou v současnosti již realizována, školení trenérů II. třídy provádí řada komerčních subjektů (nutno dodat, že za značně odlišné úrovně vyžadovaných znalostí), studium pro trenéry I. třídy je pouze v kompetenci FTVS UK a příslušného národního svazu v daném sportovním odvětví, pro naše sporty tedy Svazu kulturistiky a fitness České republiky.

Podmínky studia

Nutnou podmínkou studia je ukončené středoškolské vzdělání (maturita), také pak ukončené vzdělání trenéra II. třídy na některé z komerčních institucí (např. Fitness Institut Tonus PaedDr. Petra Tlapáka, CSc., Trenérská škola Ronnie.cz Pavla Provázka atd.). Nezbytnou podmínkou je včasné podání přihlášky a uhrazení finanční zálohy školného (viz níže).

Rozsah a průběh studia

Studium je dvouleté, v každém školním roce se skládá z celkem 80 hodin teoretických základů (přednášejí odborníci z FTVS UK) a ze 120 hodin specializace (přednášejí odborníci zajištění SKFČR). V průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky nebo zápočty, závěrem studia je úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před zkušební komisí a obhajoba závěrečné práce.

Rozvrh studia

Teoretická část kurzu proběhne ve čtyřech konzultacích, a to zpravidla od čtvrtka odpoledne do neděle. Praktická část bude zajišťována víkendově (resp. zpravidla od pátečního odpoledne do neděle). Přesný rozvrh bude upřesněn až před začátkem studijního semestru. Výuka bude probíhat převážně v budově FTVS UK (José Martího 31, Praha 6), a to od října do května (června) každého roku.

Finanční podmínky

Výše školného se odvíjí od skutečných nákladů na výuku rozpočtenou pro optimální počet studentů ve studijním programu. Pro první ročník (školní rok 2012/2013) je školné určeno ve výši 25.000 Kč, pro navazující druhý ročník (školní rok 2013/2014) ve výši 20.000 Kč. Školné je splatné v plné výši buď najednou před začátkem školního roku (vždy do konce srpna), nebo je po dohodě možné ve stejném termínu uhradit pouze zálohu a zbývající část uhradit v předem domluvených splátkách v průběhu školního roku.

Vedle základního poplatku si student hradí případné náklady na cestování (výuka probíhá v Praze, převážně v budově FTVS UK), ubytování (je možné zajistit za studentské ceny v místě výuky) a případně i na doporučenou studijní literaturu.

Přihlášky

Termíny pro podání přihlášek jsou následující:

  • vyjádření předběžného zájmu o studium – do 30. 6. 2012
  • podání písemné přihlášky – do 10. 7. 2012
  • úhrada školného (nebo po dohodě zálohy) – do 31. 8. 2012

Vyjádřit předběžný zájem o studium lze prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu sekretariátu SKFČR (sekretariat@skfcr.cz). Samotnou závaznou přihlášku je možné stáhnout z webových stránek SKFČR (na této stránce), vyplněná a podepsaná musí být do 10. 7. 2012 odeslána doporučeně poštou na adresu sekretariátu SKFČR, a to společně s úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a s úředně ověřenou kopií o získání druhé nejvyšší trenérské kvalifikace (osvědčení o úspěšném zakončení některého z komerčních kurzů). Platba školného (nebo zálohy) probíhá až následně na základě svazem kulturistiky vystavené faktury.

Závěrem

Studium na FTVS v rámci Trenérské školy absolvovala v minulosti celá řada špičkových sportovců i trenérů. Toto prestižní studium klade na studenty nemalé nároky, na druhou stranu získaná kvalifikace je tím nejvyšším trenérským vzděláním v oboru kulturistiky a fitness a zajistí úspěšným absolventům značný náskok na poli možného uplatnění v našem oboru.

Výše uvedené odstavce obsahují o Trenérské škole základní informace, další budeme postupně doplňovat. Stejně tak společně s tím, jak bude upřesňován rozvrh studia, budou upřesňována i jména přednášejících. Kromě odborníků přímo z FTVS UK se studenti na přednáškách specializací setkají jak s uznávanými odborníky s výraznou publikační činností (spolupráci přislíbil např. Ing. Ivan Mach), tak také s bývalými i současnými vrcholovými reprezentanty v kulturistice (např. Petr Weinlich, Tomáš Bureš, Eva Sukupová a další).

V případě, že byste k Trenérské škole měli jakékoliv otázky, můžete kontaktovat sekretariát SKFČR.

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2021 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty